Top Travel Incentives&Holidays Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby gromadzone Państwa dane osobowe pozostawały bezpieczne. Przedstawiamy informacje na temat naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Przepisami regulującymi kwestie danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto przetwarza Państwa dane?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Top Travel Incentives & Holidays Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-366), Foksal 12/14.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

– realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Top Travel Incentives&Holidays Sp. z o.o. tj. przesyłania informacji o własnych produktach i usługach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),

– rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia),

– ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.

Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub ograniczyć ich przetwarzanie prosimy o przesłanie takiej informacji na adres: tt@toptravel.pl lub drogą pocztową na adres:

Top Travel Incentives&Holidays

Foksal 12/14

00-366 Warszawa

Komu udostępniamy Państwa dane?

W związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz Top Travel, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to przewoźnicy, dostawcy usług hotelowych, kontrahenci realizujący usługi na rzecz Top Travel Incentives&Holidys Sp. z o.o., towarzystwa ubezpieczeniowe, krajowe izby turystyki, operatorzy pocztowi i kurierzy.

Jakie są Państwa prawa ?

–  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

– prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

– prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach

– prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

– prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia).

– prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

– prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia